Keleti Nyelvek Iskolája

A Keleti Nyelvek Iskolája

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Keleti Nyelvek Iskolája Kft-ben kialakított, a vállalkozás működtetése során alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokat, valamint ismertesse a felhasználókkal és az ügyfelekkel az iskola adatkezelési tevékenységével kapcsolatos jogaikat.

A Keleti Nyelvek Iskolája adatkezelési szabályainak kialakításakor elsősorban a következő törvényi rendelkezések előírásait vettük figyelembe:

 • Magyarország Alaptörvényének VI. cikke
 • Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet - GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Amennyiben kérdése, észrevétele van jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, kérjük keressen bennünket bizalommal a mail@keletinyelvek.hu e-mail címen vagy a +36-70-203-7456-os telefonszámon!

A tájékoztatóban szereplő fontosabb fogalmak

Személyes adat: bármilyen olyan adat, amely alapján egy természetes személy - közvetlen vagy közvetett módon - azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármilyen művelet. Jellemzően az adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása, rendszerezése, lekérdezése, közlése, továbbítása, javítása, kiegészítése, karbantartása, zárolása vagy végleges törlése.
Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait meghatározza, az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozza és végrehajtja. A Keleti Nyelvek Iskolájának működésével kapcsolatosan a kizárólagos adatkezelő a Keleti Nyelvek Iskolája Korlátolt Felelősségű Társaság, 1088 Budapest Szentkirályi utca 22-24., adószáma: 24861476-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-186429
Honlap: az adatkezelő kizárólagos üzemeltetésében álló, http://www.keletinyelvek.hu címen elérhető internetes oldal és az ugyan ezen a címen elérhető aloldalak összessége.
Nyelviskola: az adatkezelő által fő tevékenységeként működtetett kínai, japán és koreai nyelvet oktató, valamint fenti tárgynyelveken tolmácsolási, fordítási és egyéb, fenti nyelveken végzett kulturális, tudományos, ismeretterjesztő stb. tevékenységet folytató intézmény.
Felhasználó: a honlapon keresztül, annak bármely funkcióját, szolgáltatását igénybe vevő természetes személy.
Regisztráció: az a folyamat amelynek során a felhasználó a honlapon található űrlap kitöltésével, a nyelviskola valamely tanfolyamára való jelentkezés szándékával, megadja a személyes adatát vagy adatait az adatkezelő számára.
Ügyfél: az a magánszemély, aki a Keleti Nyelvek Iskolája nyelvoktatási vagy egyéb szolgáltatásait aktívan igénybe veszi.
Szolgáltatás: az adatkezelő által működtetett honlapon és/vagy nyelviskolában, az adatkezelő által biztosított a felhasználók és ügyfelek számára hozzáférhető bármely szolgáltatás.
Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlap üzemeltetésével kapcsolatban igénybe vett harmadik fél, amely a saját működési körében, a honlapon megjelenő tartalmakhoz kapcsolódóan személyes adatokat kezelhet.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő a honlapon meghirdetett e-mail címeire és telefonszámaira érkező megkeresésekre, a megkeresésben szereplő ügy megoldásának céljával válaszol. Egyben adatkezelő vélelmezi, hogy a megkeresést kezdeményező felhasználó hozzájárul a megkeresésben közölt adatainak a felvetett ügy megoldásához történő kezeléséhez.

Az adatkezelő az általa működtetett honlaphoz kapcsolódóan hírlevél szolgáltatást üzemeltet, ennek célja:

 • Közvetlen reklámtevékenység, üzletszerzés, tájékoztatás a nyelviskola tanfolyamkínálatáról, a honlap frissítéséről.
 • Nonprofit, a nyelviskola profiljához kapcsolódó, elsősorban orientalisztikai témájú, saját vagy harmadik fél által szervezett oktatási és kulturális rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás.

A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

Az adatkezelő az általa működtetett nyelviskolával kapcsolatban ügyfeleinek személyes adatait kezeli, ennek célja:

 • A nyelvoktatási szolgáltatás biztosítása.
 • Az ügyfelek azonosítása, kapcsolattartás.
 • Közvetlen reklámtevékenység.
 • Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
 • A törvényes kötelezettségeknek, különösen a felnőttképzési és számviteli szabályoknak való megfelelés.

A nyelviskola tanfolyamaira történő regisztráció esetében az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. A nyelviskola ügyfelei adatainak kezelése az oktatási szolgáltatás megvalósításához kapcsolódó szükségszerűség, és a nyelviskola jogos érdekeinek érvényesítése és törvényi kötelezettségei alapján jogszerűek.

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás során egyedül a felhasználó e-mail címének megadása szükséges.

A tanfolyamokra való regisztráció során a következő személyes adatokat kérjük megadni:

 • név (vezeték és keresztnév)
 • telefonszám(ok)
 • e-mail cím(ek)
 • egyéb, önkéntesen megadott, a jelenkezéssel, oktatással és számlázással kapcsolatos releváns adatok, pl. tudásszint, időbeosztás, munkarend, lakcím.

A nyelviskola a működésével összefüggésben az ügyfelek további, az oktatás megvalósításával összefüggő személyes adatai kezeli, ezek tipikusan:

 • számlázási név
 • számlázási cím
 • egyéb számlázási és pénzügyi adatok
 • tudásszint, az oktatási modulok elvégzésének ténye
 • egyéb önkéntesen megadott, oktatással kapcsolatos releváns adatok.

Az adatkezelő által kezelt egyéb, technikai adatok köre

Adatkezelő a honlap működtetésével összefüggésben közvetlenül saját tevékenységi körében nem kezel technikai adatokat. Külön kiemelve nem rögzíti a felhasználó IP címét és nem helyez el adatcsomagokat (cookiekat) a felhasználó számítógépén.

A honlap működtetésében közreműködő külső szolgáltatók azonban saját tevékenységi körükben kezelnek technikai adatokat, ezek a szolgáltatások és szolgáltatók a következők:
A honlap tárhelyszolgáltatója a Port Kft. az üzemeltetés biztonsága érdekében naplózza a szerver forgalmát.
A Facebook a beépülő közösségi szolgáltatással és video tartalmak megjelenítésével összefüggésben azonosítja saját regisztált felhasználóit.
A Google a beépülő video tartalmak megjelenítésével összefüggésben azonosítja saját regisztált felhasználóit.
A Google Analityics forgalmi statisztikát készít a honlapról.

Az adatkezelés elvei és módja

A jogalaphoz kötöttség elve alapján az adatkezelő vállalja, hogy a felhasználók és ügyfelek személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a jóhiszeműség, tisztesség, átláthtóság és törvényesség betartásával kezeli.
A célhoz kötöttség elve alapján az adatkezelő vállálja, hogy a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban megjelölt célokra használja fel, valamint azt, hogy a kezelt adatok köre nem terjeszkedik túl a lefektetett célok eléréséhez szükséges adatok körén.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok tartalmáért és az adatok megadásának jogszerűségéért kizárólag az adatokat megadó személy felel.
16 év alatti személy nem tehet érvényes hozzájárulást személyes adatainak felhasználásáról, de mivel az adatkezelő nem képes és nem jogosult ellenőrizni az adatközlő életkorát, ezért a 16 év alattiak esetében a szülői felügyeletet ellátó személy felelősségi körébe tartozik a személyes adatok felhasználásának engedélyezése.
Az adatkezelő adatkezelési tevékenysége során minden esteben a felhasználónak a regisztrációkor megadott e-mail címe képezi a felhasználó egyedi azonosítóját. A honlap és a nyelviskola szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és ügyfelek saját felelősségi körébe tartozik, hogy a megadott e-mail címről csak saját maguk vegyenek igénybe szolgáltatást.
Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, ennek érdekében megteszi az elvárt technikai és szervezési intézkedéseket. Az adatkezelő felelősséget vállal minden munkatársa adatkezeési tevékenységéért, illetve biztosítja, hogy csak az adatvkezelési és adatvédelmi szabályokkal tisztában lévő munkatársak végezhessenek adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az e-mailben vagy telefonon beérkező megkeresések esetében, legkésőbb a megkeresésben szereplő ügy lezárultát követően 90. napon törli a megkereséshez kapcsolódó e-mail címet és/vagy telefonszámot.

A felhasználók és ügyfelek önkéntesen megadott adatainak kezelése addig tart, amíg amíg a felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik, illetve nem kéri egyéb úton adatainak törlését, vagy azok felhasználásának korlátozását.

A felhasználók és ügyfelek adatkezeléshez kapcsolódó jogai

 • Bármely magánszemély tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arra nézve, hogy kezeli-e a személyes adatait és amennyiben igen, hozzáférést kérhet ezen adataihoz.
 • A felhasználók és ügyfelek kérhetik személyes adataik módosítását vagy helyesbítését, illetve azok kiegészítését. A módosítás vagy helyesbítés következtében a korábban tárolt adatok elvesznek!
 • A felhasználók és ügyfelek kérhetik személyes adataik törlését. A törlés következtében a tárolt adatok értelemszerűen elvesznek! Az ügyfelek esetében a törlési kérést az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése miatt megtagadhatja, illetve meg kell tagadnia, ha jogszabályi kötelezettsége van az adatok megőrzésére. Ebben az esetben az ügyfél kérheti adatai kezelésének korlátozását.
 • A felhasználók és ügyfelek kérhetik személyes adataik felhasználásának korlátozását, nem csak a fent említett esetben, hanem ezen kívüli egyéb indokok alapján is.
 • A felhasználóknak és ügyfeleknek jogában áll tiltakozni az adatkezelő automatizált adatkezelése illetve profilalkotása ellen, ám adatkezelő nem végez ilyen jellegű illetve erre irányuló adatkezelést.
 • A felhasználók és ügyfelek kérhetik, hogy az adatkezelő az általa kezelt személyes adataikat, géppel olvasható formátumban a rendelkezésükre bocsássa, vagy egy általuk megjelölt adatkezelőhöz továbbítsa.

A tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, egyben vállalja, hogy az esetleges változtatásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket.

Jogorvoslati lehetőség

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/c, www.naih.hu) fordulhat.

Budapest, 2018. május 20.

Levelezési lista

- Hogy ne maradjon le semmiről!

A mellékelt adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ismeretében hozzá-járulok, hogy e-mail címemet, mint személyes adatomat az adatkezelő kezelje.

E-mail cím:

Ha feliratkozik levelezési listánkra, rendsze- resen értesítjük az iskolánkkal kapcsolatos hírekről, az induló tanfolyamokról.


A honlap üzemeltetője és adatkezelője a Keleti Nyelvek Iskolája Kft, 1088 Bp. Szentkirályi u. 22-24.
telefon: +36-30-203-8025, e-mail: